Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TFP Spółka z o. o. z siedzibą w Dziećmierowie, przy ul. Katowickiej 26, 62 – 035 Kórnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039932, posiadającą numer NIP 7810000202, REGON 001343877.

Dane osobowe zbierane przez TFP Sp. z o.o. za pośrednictwem strony WWW są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w firmie TFP SP. Z O.O.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych Klientów, Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, którego rolę pełni podmiot trzeci specjalizujący się w ochronie danych. Do jego zadań należy stała kontrola nad zgodnością prowadzonych działań z prawem oraz obowiązek kontaktów z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku konieczności kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie TFP Sp. z o.o., prosimy o przesłanie informacji na adres: iod@tfp.com.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • Realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną,
  • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na TFP Sp. z o.o. (m.in. wynikających z przepisów podatkowych),
  • Korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie WWW w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • Możliwości przesłania CV,
  • Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

W celach realizacji ww. usług, Użytkownik wyraża dobrowolne i uprzednie zgody. Użytkownik każdorazowo wpisuje dane w formularz, które są niezbędne do realizacji zamówionych usług.

4. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane przez TFP Sp. z o.o.:

  • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
  • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
  • prawo do złożenia skargi do UODO

5. Czas przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TFP Sp. z o.o. przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TFP Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

6. Odnośniki do innych stron

Strona WWW zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nie należących do TFP Sp. z o.o.
Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do TFP Sp. z o.o.